Polityka prywatności PayU

Witamy w PayU. PayU przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności.  

Zasady te dotyczą wszystkich osób oraz organizacji, których dane osobowe posiadamy. Koncentrujemy się w szczególności na realizacji następujących podstawowych zasad:

 • Zapewnienie przejrzystości edukowanie: Powinieneś rozumieć, jakie dane osobowe są zbierane, w jakim celu oraz wiedzieć jak stosujemy zasady ochrony prywatności.
 • Przyznawanie praw jednostce: PayU chce, abyś to Ty kontrolował swoje dane osobowe i dokonywał własnych wyborów dotyczących Twoich danych osobowych.
 • Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych: ponieważ jesteśmy organizacją świadczącą usługi płatnicze i finansowe, zapewnianie bezpieczeństwa Twoim danym jest jedną z naszych podstawowych wartości. PayU dąży do utrzymania zaufania swoich klientów. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wdrożenia właściwych standardów bezpieczeństwa oraz za ochronę Twoich danych osobowych.
 • Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, które są nam potrzebne: PayU gromadzi dane osobowe, aby realizować usługi dla Ciebie. Pracujemy nad tym, by posiadać odpowiednie mechanizmy kontrolne, zabezpieczające nas przed gromadzeniem danych pozwalających na identyfikację osób w zakresie szerszym, niż potrzebujemy.
 • Przestrzeganie lokalnego prawa: PayU jest obecna na całym świecie i uwzględnia lokalne wymagania prawne. Te doświadczenia przyczyniają się do ochrony prywatności.

Zasady ochrony prywatności PayU to globalne standardy, jakie stosujemy, aby mierzyć nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz aby rozwijać nasze usługi i produkty.

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić problem, bądź wątpliwość dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami

 

Poniżej znajdziesz następujące informacje:

KIM JEST PAYU I JAK DZIAŁA TA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci informacji na temat tego, jak PayU gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub platform płatności (zwanych „Platformami”). Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podajesz PayU za pośrednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, który służy do tego, aby PayU mogła skontaktować się z Tobą i objaśnić Ci oferowane przez nas usługi.

W niniejszej Polityce Prywatności, zwroty „PayU”, „my” lub „nasze” (i tym podobne) oznaczają spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (Polska), czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Nasze pełne dane: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

PayU będzie administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem - w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) - a w niektórych przypadkach zgodnie z umową, jaką z nami zawarłeś.

Prosimy, abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi usług świadczonych przez PayU. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania możesz skontaktować się z nami.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, które identyfikują Ciebie jako konkretną osobę. Dane osobowe nie obejmują danych, na podstawie których nie możesz zostać zidentyfikowany (dane zanonimizowane).

Możemy zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:

 • Dane określające tożsamość: te dane obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, Twój numer identyfikacyjny (PESEL), datę urodzenia, numer i serię Twojego dokumentu tożsamości. Służą do zweryfikowania Twojej tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z Tobą, np. Twój numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.
 • Dane finansowe: np. numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela, dane karty kredytowej.
 • Dane płatnicze (dane transakcyjne): jeżeli jesteś Akceptantem (co oznacza jednostkę korzystającą z jednej lub więcej naszych usług obsługi płatności) lub Klientem, są to dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych produktów lub usług.
 • Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne: są to takie dane, jak informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z internetu, Twój adres IP, dane logowania, unikalny identyfikator użytkownika, zainstalowana wersja oprogramowania, dodatki (pluginy), ustawienia językowe, preferencje dotyczące plików cookie (ciasteczek), słowa kluczowe używane w wyszukiwarce, włączone działanie JavaScript, treści oraz strony, z jakich korzystasz na Stronie lub na Platformie, oraz dni i pory, kiedy odwiedzasz Stronę lub Platformę, odwiedzane obszary i czas spędzony na podstronach i sekcjach Strony lub Platformy.
 • Dane marketingowe i dotyczące komunikacji: Obejmuje to zapis Twojej decyzji o zgodzie na otrzymywanie materiałów marketingowych od nas lub od stron trzecich lub brak takiej zgody.

Szczegółowy zakres danych osobowych niezbędnych do korzystania z określonej usługi świadczonej przez PayU znajduje się w regulaminie każdej usługi PayU, a ich aktualna treść dostępna jest na naszej stronie internetowej payu.pl.

Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych na Twój temat (na przykład danych dotyczących Twojej rasy czy narodowości, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat stanu Twojego zdrowia ani danych genetycznych i biometrycznych).

W zakresie, w jakim nasza strona internetowa zawiera odsyłacze (linki) do stron osób trzecich, pluginy i aplikacje (w tym ciasteczka i widżety zamieszczane przez zewnętrznych reklamodawców), istotnym jest abyś wiedział, że klikając na te odsyłacze lub uruchamiając połączenia, możesz zezwalać osobom trzecim na gromadzenie danych na Twój temat lub dzielenie się nimi. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie mamy wpływu ich zasady ochrony prywatności.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane, w tym dane osobowe, aby móc oferować produkty i usługi. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są nam potrzebne. Jeżeli dane osobowe są nam potrzebne na podstawie przepisów prawa lub w związku z naszymi umowami (regulaminami), jakie zawieramy z Tobą aby móc oferować Ci produkty i usługi, nie będziemy mogli autoryzować i zatwierdzić Twojej prośby o korzystanie z produktu i usługi jeżeli nie otrzymamy od Ciebie danych, o które prosiliśmy. Możemy być zmuszeni do anulowania lub zawieszenia realizacji produktu lub usługi, jakie chciałeś lub możesz chcieć od nas nabyć. Powiadomimy Cię, jeżeli tak się stanie.

Gromadzimy informacje na różne sposoby na naszej stronie internetowej i na Platformie, na przykład wówczas, gdy bezpośrednio podajesz nam swoje dane. Obejmuje to przypadki, gdy:

 • przekazujesz nam swoje dane na naszej stronie internetowej, co umożliwia nam kontaktowanie się z Tobą w sprawie naszych usług i produktów;
 • składasz wniosek o korzystanie z naszych produktów lub usług, bezpośrednio do nas lub do naszych autoryzowanych dostawców (na przykład na stronach platform handlowych i sklepów internetowych);
 • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie;
 • zwracasz się z prośbą o przesłanie Ci materiałów marketingowych; lub
 • kiedy przesyłasz prośbę o pomoc do naszego działu wsparcia.

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i przeglądasz ją, zbieramy dane korzystając z różnych technologii. Są to dane dotyczące wykorzystania i techniczne.

Pozyskujemy dane osobowe od osób trzecich lub jeżeli są one dostępne publicznie, na przykład:

 • Od akceptantów i operatorów platform handlowych, którzy przekazują nam Twoje dane osobowe dla celów świadczenia usługi PayU, jaką wybrałeś na danej stronie internetowej/w e-sklepie.
 • Dane profilowe z platform i sieci społecznościowych, gdy udzielasz nam na to zezwolenia i tylko wówczas, gdy ma to zastosowanie.
 • Dane techniczne w celu zapobiegania oszustwom i prowadzenia oceny ryzyka.
 • Dane określające tożsamość i dane kontaktowe ze źródeł dostępnych publicznie, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 • Dane od wewnętrznych podmiotów trzecich, pozyskiwane od określonych spółek w ramach grupy, do której należy PayU, czyli grupy Naspers Limited.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Sposób, w jaki PayU wykorzystuje Twoje dane osobowe będzie zależał od tego, czy jesteś akceptantem czy klientem, oraz od tego, jakie usługi i produkty wybierasz. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez PayU są sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywać, aby wywiązać się z warunków umowy, jakie z Tobą zawarliśmy oraz zapewnić prawidłową jakość usług, jakie u nas zamówiłeś (w zależności od tego, czy jesteś akceptantem czy klientem zlecającym płatność za pośrednictwem serwisu internetowego akceptanta). Oprócz tego będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • kiedy jest to konieczne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, a Twój interes jest nadrzędny wobec nich;
 • kiedy korzystamy z danych osobowych, aby wywiązać się z naszych obowiązków prawnych - na przykład w sytuacjach, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe aby spełnić wymogi zawarte w przepisach dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także inne wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych i z innych przepisów dotyczących instytucji płatniczych;
 • na podstawie Twojej aktywnej, świadomej zgody. Będziesz uprawniony do wycofania swojej zgody, o ile nie jest ona konieczna abyśmy mogli wywiązywać się z naszych obowiązków określonych w obowiązujących przepisach;
 • aby umożliwić nam skuteczną komunikację z Tobą, na przykład pozwolić nam na przesyłanie wiadomości e-mail w celu informowania Cię o naszych produktach lub usługach z jakich korzystasz, przekazywania Ci aktualnych informacji o bezpieczeństwie i alertów dotyczących oszustw lub powiadamiania Cię w przypadku przerw w świadczeniu usług oraz przekazywania istotnych zawiadomień o ulepszeniach naszych produktów.

 

Możemy korzystać z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, co oznacza, że będziemy przeprowadzać automatyczną analizę Twoich danych osobowych do następujących celów:

 • aby przeprowadzić wymagane prawem procedury „Poznaj swojego klienta” oraz oceny ryzyka, w celu zatwierdzenia i autoryzowania korzystania przez Ciebie z naszych usług, w zależności od tego, czy jesteś akceptantem czy klientem oraz od wybranych produktów / usług;
 • aby podejmować działania celem zapobiegania i chronienia przed ryzykiem kradzieży lub oszustw, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

CELE, DO JAKICH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Gromadzimy Twoje dane osobowe:

 • Aby zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczenia przez nas usług, na przykład pojedynczych transakcji płatniczych, prowadzenia Konta PayU, PayU Express, usług płatniczych na platformach handlowych takich jak Allegro.pl czy Ceneo.pl, obsługi Systemu PayU dla akceptantów.
 • Aby przetwarzać transakcje płatnicze, jakie zamówiłeś korzystając z usług PayU i powiadamiać cię o statusie płatności. Rodzaje danych osobowych i podstawa prawna zależą od konkretnych metod płatności dostępnych w PayU.
 • Aby umożliwić przetwarzanie Twojego wniosku o pożyczkę czy kredyt, złożonych za pośrednictwem usług PayU, jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z metod płatności związanych z pożyczkami lub kredytami oferowanymi przez instytucje finansowe współpracujące z PayU.
 • Aby przeprowadzić wymagane prawem procedury „Poznaj swojego klienta” oraz oceny ryzyka, w celu zatwierdzenia i autoryzowania korzystania przez Ciebie z naszych usług, w zależności od tego, czy jesteś akceptantem czy klientem oraz od wybranych produktów/ usług. Rodzaje wymaganych danych obejmują dane określające tożsamość, dane kontaktowe i dane finansowe. Jest to niezbędne, aby PayU mogło ocenić Twój wniosek o korzystanie z naszych usług i produktów celem zawarcia umowy z nami, a także abyśmy mogli wywiązać się z naszych obowiązków prawnych.
 • Aby chronić naszą firmę i zapewniać zgodność z przepisami prawa oraz przepisami regulującymi działanie instytucji finansowych. Rodzaje danych mogą obejmować dane określające tożsamość i dane transakcyjne. Szczegółowe wyjaśnienia są podane poniżej:
  • PayU ma prawnie określony obowiązek, aby autoryzować i zatwierdzać płatności, w celu ograniczania i chronienia przed ryzykiem kradzieży tożsamości lub oszustw. W tym celu niektóre Twoje dane osobowe oraz inne mogą być gromadzone bezpośrednio przez PayU lub przekazywane PayU przez akceptantów lub klientów. PayU korzysta z tych danych, wprowadzając je do systemów zapobiegania oszustwom, jakie służą do przeprowadzania autoryzacji płatności. Dane te pozostają w tych systemach w celu wykonywania w przyszłości weryfikacji informacji koniecznych do autoryzacji płatności. 
  • Aby weryfikować Twoją tożsamość i porównywać Twoje dane w celu weryfikacji ich zgodności.
  • Aby zapisywać Twoje dane dla celów rozstrzygania ewentualnych sporów i obsługi reklamacji, w celu przekazywania informacji o transakcji oraz, w razie konieczności w celu przekazania Twoich danych osobowych do instytucji finansowych (instytucji płatniczych) na potrzeby rozstrzygania sporów.
 • Aby zarządzać Twoją relacją z nami. Obejmuje to informowanie Cię o zmianach w umowach lub w niniejszej Polityce Prywatności lub poproszenie Cię o podanie informacji o tym, jak możemy ulepszyć nasze produkty i usługi lub opracowywać nowe.
 • Aby udzielać Ci pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących usług, kontaktować się z Tobą lub przesyłać Ci zawiadomienia dotyczące konkretnych usług, jakie Ci oferujemy – na przykład informować o awariach i aktualizacjach systemu.
 • Aby informować Cię o statusie i historii transakcji, do czego jesteśmy zobowiązani jako instytucja płatnicza, na podstawie ustawy o usługach płatniczych.
 • Aby wystawiać i przechowywać faktury oraz inne dokumenty księgowe.
 • Aby wykorzystywać Twoje dane osobowe w raportach dotyczących transakcji lub monitoringu, w ramach wykonywania przez nas umowy, jaką z Tobą zawarliśmy.
 • Aby wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak przeprowadzanie audytów, sprawozdawczość, analiza danych lub eksploracja danych, prowadzenie badań mających na celu ulepszanie produktów lub opracowywanie nowych, realizacja usług i komunikacji.
 • Aby analizować danych w celu ulepszania naszej strony internetowej, produktów lub usług, działań marketingowych i doświadczeń użytkowników. Mogą to być dane techniczne i dane dotyczące korzystania z usług, które zostaną użyte do analiz prowadzonych przez PayU oraz do opracowywania lub ulepszania produktów i/lub usług lub też do organizowania promocji lub powiadamiania o benefitach, które zdaniem PayU są dla Ciebie korzystne lub interesujące oraz mogą poprawić Twoje doświadczenia w związku z korzystaniem z usług i produktów PayU.

 

KOMU UJAWNIAMY LUB Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

 • Wewnętrzne podmioty trzecie - określone spółki w ramach grupy, do której należy PayU, czyli grupy Naspers Limited, które świadczą usługi wsparcia, informatyczne, finansowe oraz dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. PayU posiada właściwe mechanizmy do przekazywania danych ze spółkami z grupy Naspers Limited.
 • Zewnętrzne podmioty trzecie:
  • Dane dotyczące transakcji przekazujemy akceptantom, zgodnie z treścią naszych umów (zwanych również regulaminami lub warunkami świadczenia usług), jakie z nimi zawarliśmy.
  • Przekazujemy dane usługodawcom, z którymi mamy zawarte umowy, którzy pomagają nam w wykonywaniu części naszej działalności, tj. dostawcom infrastruktury informatycznej, oprogramowania do analizy ryzyka płatności oraz narzędzi do rozsyłania newsletterów.
  • Dane przekazujemy także uprawnionym zewnętrznym instytucjom finansowym i partnerom bankowym, z którymi współpracujemy w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktów i usług. W zależności od metody płatności jaka została przez Ciebie wybrana, PayU może przekazać Twoje dane instytucjom finansowym, w celu zatwierdzenia, autoryzacji i rozliczenia płatności. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą być gromadzone w tym celu przez instytucje finansowe obsługujące środki i rozwiązania płatnicze, przez instytucje finansowe otrzymujące płatności, przez systemy płatności, przez organizacje takie jak Visa czy MasterCard, instytucje kredytowe lub pożyczkowe.
  • Dane osobowe przekazujemy także na żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych lub podobnych osób trzecich, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie stosownych przepisów i dokumentów (np. wezwania z sądu, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej). PayU wdraża wszystkie rozsądne rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że każdy podmiot zewnętrzny biorący udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosuje standardy ochrony danych, zgodne z obowiązującymi przepisami i z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności

MARKETING

Będziesz otrzymywał informacje marketingowe od PayU, jeśli zgłosiłeś chęć ich otrzymywania lub jeżeli jesteś subskrybentem naszych usług lub produktów. Będziesz także otrzymywał informacje marketingowe, jeżeli wziąłeś udział w konkursie promocyjnym, skorzystałeś z promocyjnej oferty lub wziąłeś udział w ankiecie, w których wymagane było podanie danych kontaktowych.

W każdym takim przypadku prowadzimy rejestr danych marketingowych i służących do komunikacji, wykorzystywanych przez PayU. Będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, klikając na link dotyczący rezygnacji lub anulowania subskrypcji, znajdujący się w treści takich komunikatów marketingowych. PayU może także korzystać z danych marketingowych i dotyczących komunikacji, aby ulepszać i dopasowywać zawartość naszych reklam i promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

PayU wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie gromadzenia danych („pliki cookie”), kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i korzystasz z Aplikacji lub Platformy. Wyjaśniamy, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i jakie opcje ma do wyboru internauta w związku z gromadzeniem przez nas plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający ciąg znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Pliki cookie są wysyłane z serwerów PayU lub z serwerów naszych partnerów, a następnie przechowywane w przeglądarce lub w urządzeniu użytkownika. Stosujemy różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie dotyczące sesji: są to tymczasowe pliki cookie, które znikają po zamknięciu przeglądarki lub Aplikacji.
 • Stałe lub trwałe pliki cookie: są to pliki cookie zapisane w przeglądarce lub Aplikacji po zamknięciu przeglądarki lub Aplikacji, które można usunąć ręcznie. Mogą być wykorzystywane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej, podczas ponownego korzystania z Aplikacji i/lub Platformy, dopóki ich nie usuniesz lub dopóki nie wygaśnie ich ważność.
 • Wstępne pliki cookie: są to pliki cookie wytwarzane przez odwiedzaną stronę internetową.
 • Pliki cookie stron trzecich: są to pliki cookie wytwarzane przez strony internetowe stron trzecich.
 • Znacznik nawigacyjny
 • to żądanie elektronicznego obrazu (zwane żądaniem „jednopikselowego gifa” lub żądaniem „znacznika nawigacyjnego”), które pozwala nam ustalić liczbę wyświetleń strony i uzyskać dostęp do plików cookie. Każdy obraz elektroniczny wyświetlany jako część strony internetowej (w tym baner reklamowy) może pełnić funkcję znacznika nawigacyjnego. Znaczniki nawigacyjne są zwykle plikami o wymiarach 1 na 1 piksela (tak małe, że prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że tam są), ale ich obecność można zwykle sprawdzić w przeglądarce, klikając na opcję „Podgląd”, a następnie „Źródło”. Czasem umieszczamy także znaczniki nawigacyjne w newsletterach w formacie HTML, które wysyłamy, aby subskrybenci wyrazili swoją zgodę. Dzięki nim możemy ile osób czyta newslettery.

Pliki cookie służą różnym celom, są one następujące:

 • Podstawowe pliki cookie: są to pliki cookie, których musimy użyć, aby świadczyć usługi klientom oraz zapewnić działanie naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej, wybieranie opcji płatności lub korzystanie z naszego portalu handlowego.

 • Pliki cookie analityczne/ wydajnościowe: te pliki cookie pomagają nam ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują potrzebne informacje. Pozwalają nam też rozpoznać i policzyć odwiedzających oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej lub aplikacji. Te pliki cookie pomagają nam poprawić doświadczenie użytkownika.

 • Pliki cookie dotyczące funkcjonalności: są one używane do rozpoznania użytkownika, gdy wrócą on na naszą stronę internetową. Dzięki tym plikom cookie możemy spersonalizować materiały na naszej stronie i zapamiętać preferencje poszczególnych użytkowników (na przykład wybór języka lub regionu).

 • Pliki cookie stron trzecich: niektórzy z naszych partnerów biznesowych (np. reklamodawcy lub dostawcy platform) używają własnych plików cookie na naszej stronie internetowej. PayU nie ma dostępu do takich plików cookie ani ich nie kontroluje. Informacje gromadzone przez pliki cookie są objęte polityką prywatności lub oświadczeniem firmy, która je stworzyła, a nie polityką PayU. Tego typu pliki cookie to prawdopodobnie pliki cookie analityczne/ wydajnościowe lub pliki cookie do targetowania.

Marketingowe pliki cookie:

 • Pliki cookie do targetowania: tego typu pliki cookie zapisują informacje o wizycie użytkowników na naszej stronie internetowej, o odwiedzanych podstronach i linkach, na które klikają. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa i wyświetlane na niej reklamy lepiej odpowiadały zainteresowaniom naszych użytkowników.
 • Analityczne pliki cookie: analityczne pliki cookie pozwalają gromadzić informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową i przekazują nam wnioski na temat ogólnych wzorców interakcji, a nie zachowań poszczególnych użytkowników. Zebrane dane pomagają nam podwyższyć jakość obsługi użytkowników na stronie internetowej.

Specjalne rodzaje plików cookie, które PayU wykorzystuje na stronie internetowej corporate.payu.com, cele, które realizują, oraz czas ich obowiązywania podano poniżej.

Niezbędne Cookies

Kategoria Nazwa cookie  Dostawca Opis i cel cookie Termin ważności
Niezbędne _cfduid inspectlet.com Zachowuje stan sesji odwiedzającego na wszystkich żądanych stronach. 1 rok
Niezbędne _cfduid jifo.co Używane przez sieć treści, Cloudfare, do identyfikowania zaufanego ruchu internetowego.  1 rok
Niezbędne ` nr-data.net Używane przez sieć treści, Cloudfare, do identyfikacji zaufanego ruchu internetowego.  sesja
Niezbędne SERVERID clickonometrics.pl Zachowuje stan sesji odwiedzającego na wszystkich żądanych stronach. sesja
Preferencje  lang ads.linkedin.com Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej. sesja
Preferencje  lang linkedin.com Ustawiane przez LinkedIn, gdy strona internetowa zawiera wbudowany panel "Follow Us". sesja

Analityczne Cookies

Kategoria Nazwa cookie Dostawca Opis i cel cookie Termin ważności
Statystyka _insp_targlpt payu.pl Ten plik cookie służy do zapamiętywania informacji o logowaniu, co optymalizuje wrażenia użytkowników na stronie internetowej - plik cookie umożliwia również pozostawienie komentarzy na temat zawartości strony internetowej. 1 rok
Statystyka _ga infogram.com Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego. 2 lata
Statystyka _ga payu.pl Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego. 2 lata
Statystyka _gat infogram.com Wykorzystywane przez Google Analytics do żądania ograniczenia przepustowości. 1 dzień
Statystyka _gat payu.pl Wykorzystywane przez Google Analytics do żądania ograniczenia przepustowości.  1 dzień
Statystyka _gid payu.pl Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego. 1 dzień
Statystyka collect google-analytics.com Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzających. Śledzi odwiedzającego za pomocą urządzeń i kanałów marketingowych. sesja
Wydajność __insp_norec_sess payu.pl Używany w celu zwiększenia efektywności strumieniowego przesyłania treści wideo na żywo. 1 rok
Wydajność __insp_nv payu.pl Używany w celu zwiększenia efektywności strumieniowego przesyłania treści wideo na żywo. 1 rok
Wydajność __insp_slim payu.pl Używany w celu zwiększenia efektywności strumieniowego przesyłania treści wideo na żywo. 1 rok
Wydajność __insp_wid payu.pl Używany w celu zwiększenia efektywności strumieniowego przesyłania treści wideo na żywo. 1 rok
Wydajność _fbp payu.pl Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.  1 dzień

Marketingowe Cookies

Kategoria

Nazwa cookie

Dostawca

Opis  i cel cookie

Termin ważności

Marketing

bcookie

linkedin.com

Używane przez serwis społecznościowy LinkedIn, do śledzenia korzystania z usług zintegrowanych.

2 lata

Marketing

BizoID

ads.linkedin.com

Używane do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych, w celu zaprezentowania odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzających.

29 dni

Marketing

bscookie

linkedin.com

Używane przez serwis społecznościowy LinkedIn, do śledzenia korzystania z usług zintegrowanych.

2 lata

Marketing

C

adform.net

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

29 dni

Marketing

cid

adform.net

Optymalizacja wyświetlania reklam w oparciu o ruch użytkownika połączony z różnymi ofertami reklamodawców na wyświetlanie reklam użytkowników.

2 miesiące

Marketing

fr

facebook.com

Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

Marketing

GPS

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie w oparciu o lokalizację geograficzną GPS.

1 dzień

Marketing

IDE

doubleclick.net

Używane przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i otwarcia reklam skierowanych do użytkownika.

1 rok

Marketing

lidc

linkedin.com

Używane przez serwis społecznościowy LinkedIn, do śledzenia korzystania z usług zintegrowanych.

1 dzień

Marketing

PREF

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający wykorzystuje filmy z YouTube na różnych stronach internetowych.

8 miesięcy

Marketing

r/collect

doubleclick.net

Ten plik cookie służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi on odwiedzających w różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

sesja

Marketing

test_cookie

doubleclick.net

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

1 dzień

Marketing

tr

facebook.com

Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

sesja

Marketing

uid

adform.net

Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który weryfikuje przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych korzystających z tej samej sieci reklamowej. Celem jest optymalizacja wyświetlania reklam w oparciu o ruchy użytkownika i oferty różnych dostawców reklam na wyświetlanie reklam użytkownika.

2 miesiące

Marketing

UserMatchHistory

linkedin.com

Używane do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych, w celu zaprezentowania odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzających.

29 dni

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Próba oszacowania przepustowości łącza użytkownika na stronach z podłączonymi filmami z YouTube.

179 dni

Marketing

YSC

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator w celu zachowania statystyk dotyczących tego, jakie filmy wideo z YouTube widział użytkownik.

sesja

Marketing

yt.innertube::nextId

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator w celu zachowania statystyk dotyczących tego, jakie filmy wideo z YouTube widział użytkownik.

trwały

Marketing

yt.innertube::requests

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator w celu zachowania statystyk dotyczących tego, jakie filmy wideo z YouTube widział użytkownik.

trwały

Marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą wbudowanego wideo z serwisu YouTube.

sesja

Marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą wbudowanego wideo z serwisu YouTube.

sesja

Marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

trwały

Marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

sesja

Marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

sesja

Marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

sesja


W jaki sposób użytkownik może kontrolować sposób użycia plików cookie przez PayU?


Przejdź do ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia, aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu ustawień pod kątem plików cookie. Przykładowo możesz blokować wszystkie pliki cookie, zaakceptować tylko nasze pliki cookie, z wykluczeniem plików cookie podmiotów obcych lub też usuwać pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli jednak użyjesz ustawień przeglądarki do zablokowania wszystkich plików cookie (w tym podstawowych plików cookie), możesz nie mieć dostępu do całości lub części naszej strony internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyłączyć i usunąć pliki cookie w przeglądarce, kliknij na jeden z poniższych linków, w zależności od używanej przeglądarki. Jeżeli Twoja przeglądarka nie jest wymieniona poniżej lub chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę pod adresem www.allaboutcookies.org.

 

Jak często firma PayU aktualizuje Przegląd plików cookie?

PayU weryfikuje oraz w razie potrzeby zapewnia również regularne kontrole i aktualizacje Przeglądu plików cookie w celu uwzględnienia zmian w stosowanych plikach cookie oraz w celu dostosowania ich do wymogów prawnych i regulacyjnych. Data wyświetlana w górnej części Przeglądu plików cookie wskazuje, kiedy dokument był ostatnio aktualizowany.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PAŃSTW

Przekazujemy Twoje dane osobowe w ramach grupy spółek PayU. Może to obejmować przekazywanie Twoich danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się na serwerach PayU lub na serwerach osób trzecich zatrudnionych przez PayU, znajdujących się w różnych krajach świata. Przekazanie takie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania oraz do stosowania się do zasad dotyczących wykonywania naszych usług lub też do spełnienia innych potrzeb operacyjnych PayU lub w związku z realizacją niektórych celów wskazanych w tej Polityce Prywatności. Jeżeli przekazujemy dane osobowe poza EOG, zapewniamy odpowiednią ochronę dla Twoich danych, dbając o to, aby wprowadzone były mechanizmy bezpieczeństwa opisane poniżej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

PayU może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie danych przez PayU jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności. PayU uwzględnia także limity czasowe określane w przepisach dotyczących działalności komercyjnej lub ochrony danych, obowiązujących w różnych krajach, w których PayU świadczy usługi.

TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zapewniamy Ci możliwość wykonywania Twoich praw, określonych stosownymi przepisami.

Aby upewnić się, czy jesteś osobą uprawnioną do składania wniosków dotyczących danych, możemy poprosić cię o dodatkowe informacje, pozwalające nam na przeprowadzenie uwierzytelnienia.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, obejmują:

 • Prawo dostępu do danych osobowych - masz prawo żądać informacji na temat Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy.
 • Prawo do poprawiania swoich danych - możesz poprosić nas o skorygowanie wszelkich niedokładnych danych.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych - możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że PayU jest zobowiązane do przestrzegania obowiązku archiwizacji Twoich danych przez okres wskazany w przepisach prawa.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać, aby niektóre dane osobowe zostały oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach.
 • Prawo do przenoszenia danych - możesz poprosić nas abyśmy przesłali dane, które nam podałeś, do innego administratora.
 • Prawo do zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wniesienia skargi - możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w Twojej jurysdykcji.
 • Prawo do wycofania zgody - możesz wycofać wszystkie zgody na przetwarzanie, jakich nam udzieliłeś i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeżeli nie istnieją zgodne z prawem podstawy, na jakich PayU może przetwarzać Twoje dane. 

Zakres praw wymienionych wyżej oraz sytuacje, w których możesz z nich korzystać, wynika z przepisów stosownego prawa oraz prawnej podstawy dla przetwarzania przez nas twoich danych.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami na adres e-mail wskazany poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO: JAK CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

PayU podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.

PayU działa zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym między innymi, firewalli, wirtualnej sieci prywatnej (Virtual Private Network - VPN) oraz Transport Layer Security (TLS). Oprócz tego, PayU posiada certyfikat zgodności ze standardem PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - standard bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych).

PayU prowadzi regularne przeglądy swoich zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionym zniekształceniom, zmianom, utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.

PayU wdrożył procedury dotyczące postępowania z każdym przypadkiem podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Poinformujemy zarówno Ciebie, jak i organ regulacyjny, o każdym naruszeniu, jeżeli będziemy mieć taki obowiązek.

OSOBY NIELETNIE

PayU dobrowolnie ani aktywnie nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych osób nieletnich, zgodnie z wymogami dotyczącymi pełnoletniości w danej jurysdykcji, bez uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych takich osób nieletnich.

Usługi PayU nie są przewidziane ani zaprojektowane dla osób nieletnich.

Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez uzyskania możliwej do potwierdzenia zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia tych informacji.

Zachęcamy rodziców do interesowania się działaniami swoich dzieci w Internecie, aby zadbać o to, że żadne dane osobowe nieletnich nie są zbierane bez zgody rodziców.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ TWÓJ OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach do niniejszej Polityki Prywatności.

Bardzo ważnym jest, aby wszystkie dane osobowe posiadane przez PayU na Twój temat były aktualne i prawidłowe.

Prosimy abyś poinformował nas o zmianie swoich danych osobowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe:

PayU S.A.

Grunwaldzka 186

60-166 Poznań, Polska

adres e-mail: help@payu.pl