Regulamin sklepu internetowego – zadbaj o to już dziś!
Magdalena Parys

Regulamin sklepu internetowego jest umową pomiędzy klientem a właścicielem e-sklepu. To na jego podstawie realizowane są zamówienia i usługi. To także zabezpieczenie zarówno dla kupującego, jak i przedsiębiorcy. Co zatem powinien zawierać regulamin?

Regulamin sklepu internetowego jest jednym z jego najważniejszych elementów. E-przedsiębiorca powinien zawrzeć w nim wszystkie wymagane informacje dotyczące sprzedaży towaru i realizacji usług. Powinien dostarczyć kupującemu wyczerpujących informacji na temat zawieranej umowy, warunków reklamacji i zwrotu, a także danych sprzedawcy. W regulaminie e-sklepu powinny zawierać się podstawowe informacje dotyczące zawieranej transakcji oraz warunki zwrotu towaru.

Regulamin e-sklepu – co powinien zawierać?

Regulamin musi zawierać kilka niezbędnych informacji. Jedną z nich są dane strony umowy, czyli sprzedającego. W regulaminie należy także określić moment zawarcia umowy oraz określić jej warunki. Wymagane jest także opisanie dostępnych metod płatności i dostawy towaru. Ponadto powinno się poinformować o terminie, w jakim kupujący może odstąpić od umowy – nie można także zapominać o wyjątkach, kiedy klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy lub gdy klient traci uprawnienia do odstąpienia. Konieczne w przypadku regulaminu sklepu internetowego jest także opisanie procedur zwrotu i reklamacji oraz sposób, jak można tego dokonać.

Czy każdy sklep internetowy musi posiadać regulamin?

E-przedsiębiorca może być ukarany za brak regulaminu na stronie swojego sklepu internetowego. Sprzedawca musi udzielić kupującemu niezbędnych informacji związanych z zawarciem umowy, które powinny być zawarte w regulaminie. Jego brak może skutkować karą pieniężną w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary Będąc e-przedsiębiorcą należy pamiętać o ustawie regulującej zakupy online. Dlatego, jeśli prowadzisz swój e-sklep i zależy Ci przede wszystkim na zyskach, a nie płaceniu bolesnych dla Twojej kieszeni kar, szybko pomyśl o regulaminie własnego sklepu internetowego.

Czym są klauzule niedozwolone?

To jeden z największych błędów popełnianych przez e-sprzedawców. Klauzule niedozwolone (zwane także abuzywnymi lub postanowieniami niedozwolonymi) to zapisy umieszczane w regulaminach e-sklepów, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i które naruszają jego interesy. Warunkiem uznania danego zapisu za niedozwolony jest także brak uzgodnienia go z klientem oraz wymóg, aby dane postanowienie nie określało jednoznacznie głównych świadczeń stron umowy. Warto dodać, że zamieszczanie w regulaminie klauzul niedozwolonych może spowodować nałożenie kar i przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie. Stosowanie takich postanowień może skutkować kontrolą wzorców umów przez UOKiK, pozwem w ramach kontroli abstrakcyjnej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy opublikowaniem danych przedsiębiorcy stosującego klauzule abuzwyne w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmiana przepisów – jak wpływa na treść regulaminu?

Z dniem 25 grudnia 2014 roku zmieniły się przepisy w zakresie prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Wiąże się to z nowymi wymogami postawionymi przed właścicielami sklepów internetowych. Dotyczą one 21 obowiązków informacyjnych nałożonych na sprzedawców. Choć zmiany wydają się być znaczne, warto się z nimi zapoznać i zastosować je w swoim e-sklepie. Niedopełnienie owych obowiązków i zaniechanie wprowadzenia zmian może mieć nieprzyjemne skutki – między innymi nałożenie grzywny na sprzedawcę, wydłużenie do roku czasu na odstąpienie od umowy oraz obciążenie sprzedawcy kosztami w przypadku odesłania towaru do sklepu. Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone pod koniec roku:

  • Sprzedawca musi poinformować klienta o ewentualnych kosztach związanych z zawieraniem umowy na odległość jeszcze przed jej zawarciem, może być to na przykład odpłatna infolinia, której koszt rozmowy jest wyższy niż w przypadku lokalnego połączenia telefonicznego.
  • Należy także poinformować kupującego (np. w regulaminie), kiedy powinien zapłacić za zamówiony towar – uwzględniając wybraną formę płatności.
  • Konsument powinien być także poinformowany o procedurze rozpatrywania reklamacji.
  • Sprzedawca musi także poinformować kupującego o tym, że ma on prawo do odstąpienia od umowy oraz wskazać, jak to zrobić. Należy także zawrzeć zapis, ile czasu konsument ma na odstąpienie od umowy oraz udostępnić wzór formularza odstąpienia od umowy. Zgodnie z nowymi przepisami okres na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odebrania towaru.
  • Przedsiębiorca powinien także zawrzeć zapis o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy to klient pokrywa koszty odesłania towaru do sklepu. Jeżeli sprzedawca nie poinformuje o tym konsumenta, koszt zwrotu ponosi sprzedający.

Dlaczego nie powinno się kopiować regulaminów innych sklepów?

Regulamin e-sklepu powinien być unikatowy. Kopiowanie regulaminów innych sklepów to nie tylko naruszenie praw autorskich, ale także narażenie się na powielanie błędów, które mogą zawierać kopiowane wzory regulaminów. Jego napisanie warto zlecić specjaliście, który posiada wiedzę z zakresu prawa. Regulamin sklepu to wzór umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Powinien gwarantować przejrzystość transakcji, a także udzielać wyczerpujących informacji odnośnie praw i obowiązków klienta oraz sklepu. Warto dostosowywać swój regulamin do obowiązującego prawa, by zdobyć zaufanie klientów oraz nie narażać się na ewentualne kary i kontrole związane z niewywiązaniem się z obowiązków lub zawarciem niedozwolonych klauzul. Warto pamiętać, że również dzięki regulaminowi e-sklep zyskuje zaufanie i renomę wśród klientów.

***
Fotografia otwarciowa: © by Ingo Bartussek, Fotolia, dodatkowa ilustracja: © Fotolia